ევაკუაციის გეგმა – ეს ძირითადი დოკუმენტია, სადაც მითითებულია; საევაკუაციო გზები და გასასვლელები. დადგენილია ადამიანთა მოქცევის წესები, აგრეთვე ობიექტზე მოსამსახურე პერსონალის მოქმედებათა წესი.

საევაკუაციო გეგმა, წარმოადგენს მნიშვნელოვან, გადამწყვეტ ფაქტორს, ხანძრის დროს სწორი და დროული ევაკუიერებისთვის.

სწორედ ამიტომ, SET-ის სახანძრო ექსპერტთა გუნდი გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმის შედგენას, პროექტირებას, ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნის დაცვით.

საევაკუაციო გეგმის შედგენის ამოცანები, მოიცავს:

  1. შენობის სპეციფიკის შესწავლას

2.მოსამზადებელი, აზომვითი სამუშაოების დაწყებას;

  1. ნახაზის შედგენას, გრაფიკის ასახვას სპეციალიზირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში;
  2. დამზადებული საევაკუაციო გეგმების დამკვეთისთვის წარდგენა/ჩაბარებას

საევაკუაციო გეგმის შეკვეთა შეგიძლიათ სხვადასხვა მატერიალებზე, მაგალითდ ლამინირებული ან ხის ჩარჩოში, შუშის ქვეშ.

 ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მომსახურებას არეგულირებს,  კანონი სახანძრო  უსაფრთხოების შესახებ, კერძოდ, საქართველოს ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების 41 დადგენილება“ და მსოფლიოს სახანძრო დაცვის ეროვნული სააგენტო (NFPA)